Werkwijze van de school
De Leeuwerik is een school is voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen. Deze typering houdt in dat de leerlingen op onze school zich op een ander niveau en
in een ander tempo ontwikkelen dan leerlingen in het regulier basisonderwijs. Tevens kan een bijkomende lichamelijke beperking of medische aandoening van invloed zijn op het onderwijsleerproces. Onze leerlingen hebben vaak meer (individuele) begeleiding en ondersteuning nodig bij het het leren en ontwikkelen van kennis en vaardigheden.
Er is tijd en aandacht voor het inslijpen van kennis en vaardigheden middels herhaling. Waar nodig worden speciale methodieken en materialen ingezet.
Gezien de hulpvragen van de leerlingen vinden we het van belang dat het schoolklimaat rustig, veilig, voorspelbaar en gestructureerd is. De hulp en begeleiding op school is
erop gericht elke leerling binnen zijn of haar mogelijkheden zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. Indien nodig zetten we extra en gespecialiseerde begeleiding in om de
individuele doelstellingen voor onze leerlingen te kunnen bereiken.
Het onderwijs wordt gedifferentieerd aangeboden: het wordt toegesneden op het ontwikkelingsniveau en de leermogelijkheden van de kinderen. Voor de ene leerling betekent dit een onderwijsaanbod op gebied van lezen en rekenen, voor een ander is het onderwijsaanbod meer gericht op het aanleren van praktische vaardigheden.
Ons onderwijs is ruim en breed toegankelijk en wordt gedragen door een groot aantal deskundigen. Er wordt binnen de school samen gewerkt met professionals uit de zorg,
onder andere via Zorg in Onderwijs (op indicatie). Onderwijs en zorg zijn gericht op het redzaam zijn en het zo goed en zelfstandig mogelijk kunnen functioneren nu en in de toekomst.
De Leeuwerik bestaat uit drie reguliere groepen (onderbouw, middenbouw en bovenbouw) en een Onderwijszorggroep. De onderwijszorggroep is een kleine, gespecialiseerde groep
(6-8 leerlingen) voor leerlingen met een meer intensieve ondersteunings- en begeleidingsbehoefte, zowel op gebied van onderwijs als op het gebeid van zorg.
Het onderwijs wordt vormgegeven aan de hand van de leerlijnen ZML en Plancius van de CED.
 

Een greep uit de vakken
Mondelinge Taal
Schriftelijke taal
Rekenen en wiskunde
Sociale competentie
Leren leren

Zelfredzaamheid
Bewegingsonderwijs
Beeldende vorming
Muzikale vorming
Spelontwikkeling
Extra activiteiten