Werkwijze van de school
De Leeuwerikschool is een school is voor onderwijs aan Zeer moeilijk lerende kinderen. Deze typering houdt in dat de leerlingen op onze school problemen hebben met het leren en ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Gezien de hulpvragen van de leerlingen vinden we het van belang dat het schoolklimaat rustig, veilig en voorspelbaar is (gestructureerd). De hulp en begeleiding op school is erop gericht elke leerling binnen zijn of haar mogelijkheden zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. Indien nodig zetten we extra en gespecialiseerde begeleiding in om de individuele doelstellingen van onze leerlingen te kunnen bereiken.
Het onderwijs wordt gedifferentieerd aangeboden: het wordt toegesneden op het ontwikkelingsniveau en de leermogelijkheden van de kinderen. Voor de ene leerling betekent dit een onderwijsaanbod op gebied van lezen en rekenen, voor een ander is het onderwijsaanbod meer gericht op het aanleren van praktische vaardigheden.
Ons onderwijs is ruim en breed toegankelijk en wordt gedragen door een groot aantal deskundigen. Onderwijs én zorg gericht op het sociaal redzaam zijn en het zo goed en zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in de groep.

Een greep uit de vakken
Taal en rekenen
Sociaal emotionele ontwikkeling
Leren leren
Zelfredzaamheid
Bewegingsonderwijs
Beeldende vorming
Muziek & dramatische vorming
Oriëntatie op tijd, ruimte & natuur/techniek
Spelontwikkeling
Extra activiteiten