Voorwaarden voor toelating
Wilt u uw kind aanmelden voor een school voor het speciaal onderwijs? Dan bepaalt het samenwerkingsverband of uw kind toelaatbaar is. Daarbij kijkt het samenwerkingsverband naar de mogelijkheden en beperkingen van uw kind. Als het samenwerkingsverband beoordeelt dat uw kind het beste op zijn of haar plek is in het speciaal onderwijs, dan geeft het voor uw kind een “toelaatbaarheidsverklaring” (TLV) af. Voordat het samenwerkingsverband deze verklaring afgeeft, wint het altijd onafhankelijk advies in bij deskundigen over de toelaatbaarheid. Als ouder krijgt u altijd een afschrift van dit advies. Indien de toelaatbaarheidsverklaring aan uw kind is toegewezen kunt u hem of haar aanmelden bij het speciaal onderwijs. Als het samenwerkingsverband deze verklaring niet afgeeft, moet u uw kind aanmelden bij een andere vorm van onderwijs.
Ouders nemen contact op met de Leeuwerik voor een kennismakingsbezoek. Telefoon : 0545-291028.
Na een gesprek met de intern begeleider en na een rondleiding door school bepalen ouders of ze hun kind willen aanmelden.
Deze aanmelding dient schriftelijk te gebeuren via ons aanmeldformulier. Dit formulier krijgt u mee nadat er een kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden.
Vervolgens neemt de Leeuwerik contact op met de Toelaatbaarheidscommissie van het betreffende samenwerkingsverband. Indien de ouders, nadat de Toelaatbaarheidscommissie een beschikking heeft afgegeven besluiten dat het kind naar de Leeuwerik gaat wordt in overleg bepaald wanneer en in welke groep het kind geplaatst wordt. Daartussen kan nog een kennismakingsbezoek van de nieuwe leerling en de ouders plaatsvinden. De leerling kan tevens een dagdeel meedraaien in de groep waarin hij/zij geplaatst wordt. Ook vindt er, indien mogelijk, een observatie en een warme overdracht plaats op de huidige school of voorziening waar het kind verblijft.
De intern begeleider van de Leeuwerik brengt een advies uit over het vervoer van de leerling van en naar de school, terwijl de ouders een verzoek tot vervoer indienen bij de gemeente van hun woonplaats.
De leerling wordt op de eerste schooldag samen met de ouders/verzorgers uitgenodigd om op school te komen. Zij worden opgevangen door de groepsleerkracht en/ of een lid van de commissie voor begeleiding. Zij nemen de leerling en de ouders/verzorgers mee naar de groep. Als de schooldag eenmaal is begonnen, verzoeken we de ouders/verzorgers naar huis te gaan zodat de leerling zijn/haar plekje in de groep kan verkennen. De groepsbegeleiders zullen gedurende de eerste dagen de leerling goed observeren en eventuele knelpunten trachten op te lossen. De leerling krijgt voldoende de gelegenheid te wennen aan de nieuwe situatie en geleidelijk te groeien in de nieuwe omgeving.
De leerkracht onderhoudt het contact met de ouders/verzorgers om hen op de hoogte te houden van de ontwikkeling in die beginfase.
Toegelaten kunnen worden leerlingen met een verstandelijk en meervoudige beperking in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.