De Leeuwerik is een school is voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen. Deze typering houdt in dat de leerlingen op onze school zich op een ander niveau en
in een ander tempo ontwikkelen dan leerlingen in het regulier basisonderwijs. Tevens kan een bijkomende lichamelijke beperking of medische aandoening van invloed zijn op het onderwijsleerproces. Onze leerlingen hebben vaak meer (individuele) begeleiding en ondersteuning nodig bij het het leren en ontwikkelen van kennis en vaardigheden.
Er is tijd en aandacht voor het inslijpen van kennis en vaardigheden middels herhaling. Waar nodig worden speciale methodieken en materialen ingezet.

Maatwerk

Gezien de hulpvragen van de leerlingen vinden we het van belang dat het schoolklimaat rustig, veilig, voorspelbaar en gestructureerd is. De hulp en begeleiding op school is
erop gericht elke leerling binnen zijn of haar mogelijkheden zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. Indien nodig zetten we extra en gespecialiseerde begeleiding in om de
individuele doelstellingen voor onze leerlingen te kunnen bereiken.

Het onderwijs wordt toegesneden op het ontwikkelingsniveau en de leermogelijkheden van de kinderen. Voor de ene leerling betekent dit een onderwijsaanbod op gebied van lezen en rekenen, voor een ander is het onderwijsaanbod meer gericht op het aanleren van praktische vaardigheden.

Externe professionals

Ons onderwijs is ruim en breed toegankelijk en wordt gedragen door een groot aantal deskundigen. Er wordt binnen de school intensief samen gewerkt met professionals uit de zorg, onder andere via Zorg in Onderwijs (op indicatie). Onderwijs en zorg zijn gericht op het redzaam zijn en het zo goed en zelfstandig mogelijk kunnen functioneren nu en in de toekomst.

Groepen

De Leeuwerik bestaat uit vier reguliere groepen (instroomgroep, onderbouw, middenbouw en bovenbouw) twee Onderwijszorggroepen en een intensieve begeleidingsgroep (de Opstap). De onderwijszorggroep is een kleine, gespecialiseerde groep
(6-8 leerlingen) voor leerlingen met een meer intensieve ondersteunings- en/of  begeleidingsbehoefte, zowel op gebied van onderwijs als op het gebied van zorg.
Het onderwijs wordt vormgegeven aan de hand van de leerlijnen ZML en Plancius van de CED.

De Opstap

De Opstap is een intensieve begeleidingsgroep van SOTOG in samenwerking met ZoZijn. In deze groep zitten kinderen die binnen hun huidige schoolse setting thuis dreigden komen te zitten of al thuiszitter waren.
Deze kinderen zijn tussen de 8 en 12 jaar. Het speciaal onderwijs kon niet aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van het kind voorzien.
Binnen de Opstap werkt het personeel met de TERTS methodiek. Deze methodiek is ontwikkeld door ZoZijn en mag gebruikt worden binnen de intensieve begeleidingsgroepen. Met TERTS kijk je naar het kind in zijn geheel en sluit je qua veiligheid, vertrouwen, (aan)leren en structuur aan bij wat het individuele kind nodig heeft. De sociaal emotionele ontwikkeling en het leren leren staan op de voorgrond.
De Opstap heeft een maximale groepsgrootte van 4 leerlingen met 4 begeleiders. In een traject van 2 jaar werken we toe naar een terugkeer in een ‘reguliere’ speciaal onderwijs klas. Indien blijkt dat een plek binnen het speciaal onderwijs niet (meer) passend is kijken we samen met de ouders/ gezagdragers naar een andere passende plek.

 

Ons lesaanbod

 • Taal

  Er wordt voor het onderdeel ‘mondelinge taal’ gebruik gemaakt van de methode Fototaal, Voor het onderdeel ‘schriftelijke taal’ wordt gebruik gemaakt van de methodes Fototaal, Veilig Leren lezen en Veilig in Stapjes.

 • Rekenen

  De kerndoelen voor het ZML en de CED-leerlijnen vormen het uitgangspunt voor de rekenactiviteiten. Bij het rekenonderwijs maken we gebruik van ‘ZML Rekenboog’ en ‘Bewegend Rekenen’. Hierin ligt het accent op de volgende onderdelen: getalbegrip, optellen en aftrekken, tijdsbegrip, omgaan met geld en het schrijven van de cijfers. Ook wordt de computer ingezet bij het rekenonderwijs en maken we veel gebruik van ondersteunende concrete rekenmaterialen en materialen uit diverse andere methodes.

 • Algemene technieken

  Vanaf de Bovenbouw wordt er gestart met het vak ‘Algemene Technieken’. Een à twee keer week zijn de leerlingen met de volgende onderdelen bezig: koken/bakken, textiel, natuur, verkeer, muziek, handvaardigheid/tekenen, computer en sport en spel. De lessen zijn groepsoverstijgend, dat wil zeggen dat leerlingen uit verschillende groepen bij elkaar geplaatst worden.

 • Sociaal emotionele ontwikkeling

  De school werkt met de methode STIP.  Dit staat voor Sociale Training in Praktijk en is een methode speciaal ontwikkeld voor de ZML doelgroep.
  De methode kent drie invalshoeken, te weten:

  • Omgaan met jezelf
  • Omgaan met een ander
  • Omgaan met een taak.

  Bij de lessen van de onderbouw en middenbouwgroepen wordt gebruik gemaakt van de pop Ies om de leerlingen emoties en gebeurtenissen duidelijk en aanschouwelijk te maken. In de hogere groepen worden emoties en normen en waarden duidelijk gemaakt o.a. door middel van pollepel poppetjes.

 • Spelontwikkeling

  Onze leerlingen hebben nog veel behoefte aan spelen, zowel binnen als buiten. In iedere groep zijn wel een aantal speelhoeken zoals een poppenhoek ,een verkleedhoek en een
  bouwhoek.  Verschillende spelvormen komen aan bod, o.a. sensopathisch spel, (omgaan met materiaal), constructie-spel, imitatie-spel, sociaal spel.
  Ook spelen de kinderen, indien mogelijk, zoveel mogelijk buiten met de aanwezige buitenspelmaterialen. Buitenspel is belangrijk voor een gezonde lichamelijke  en
  motorische ontwikkeling. In dat kader maken wij gebruik van de methode Beweegwijs.

 • Beweegwijs

  De speelpleinen zijn zo ontworpen dat leerlingen er fijn kunnen spelen. Je kunt er veel bewegen en je leert steeds zelfstandiger met elkaar samenspelen. Er is veel speelruimte om vrij te spelen en er zijn kleurvakken om met materialen en onder begeleiding spelen te doen die lukken. De kleurvakken zijn:
  wit: In rust spelen, veilige plek.
  Blauw: Naast elkaar, jezelf zijn.
  Geel: Om de beurt, geduld hebben.
  Oranje: Samen delen, eerlijk zijn.
  Groen: Samen werken, overleggen.
  Rood: Tegen elkaar, respect tonen.

 • Schoolreisje/excursies

  De groepen van De Leeuwerik gaan een keer per jaar op schoolreis.

 • Creatieve vorming & beweging

  Beeldende vorming
  In de aanvangsgroepen maken  de leerlingen kennis met materialen zoals papier, karton en stof en technieken zoals scheuren, prikken, (vinger)verven en plakken. Ook wordt er in deze groepen veel aandacht besteed aan het inkleuren en het juist vasthouden van het kleurpotlood. Indien nodig worden er speciale hulpmiddelen ingezet zoals penverdikkers, extra dikke potloden en speciale kwasten.
  In de vervolggroepen worden de technieken en materialen verder uitgebreid. In de vervolggroepen wordt er ook meer nadruk gelegd op de fantasie en de creativiteit van het kind.

  Bewegingsonderwijs
  De leerlingen hebben één  keer in de week bewegingsonderwijs van de vakleerkracht.
  Dit gebeurt in het motorisch therapielokaal. Belangrijke elementen in de gymlessen zijn o.a. : ervaren wat je kunt, samen spelen met anderen en plezier beleven in bewegen.

  Muziek & dramatische vorming
  Muziek op de Leeuwerik bestaat uit verschillende elementen zoals het aanleren van liedjes, het luisteren naar muziek, het beleven van de muziek, het bewegen op muziek, het bespelen van ritme-instrumenten, het aanleren van muzikale begrippen zoals kort/lang, hoog/laag, hard/zacht, het aanleren van maat- en ritmegevoel en het leren vastleggen van muziek. Er wordt gewerkt met de methode ‘1,2 3 Zing’’. Waar nodig passen wij de methode aan ,aan de mogelijkheden en belevingswereld van de leerlingen. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van diverse liedboeken en ritmematerialen.