Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders. Ouders zijn altijd welkom om dergelijke punten te bespreken of om een klacht in te dienen. Ouders en leerlingen kunnen klachten indienen over gedragingen en beslissingen door de directie en het personeel. In die gevallen zullen we altijd samen streven naar een goede oplossing. Mocht u er samen niet uitkomen dan kunt u een klacht indienen.

Wie kan een klacht indienen

Direct betrokkenen en belanghebbenden bij het onderwijsproces hebben het recht om een klacht in te dienen.

Aard van de klachten

De klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over de begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten.

Oplossen van klachten

Natuurlijk dient het zo te zijn dat de klager eerst contact opneemt met degene op wie de klacht betrekking heeft en als dat niet voldoet met de directie. Meestal worden klachten over de dagelijkse gang van zaken in goed overleg tussen de betrokken partijen opgelost. Bent u echter van mening dat de klacht niet binnen de school kan worden opgelost, dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon. Hij/zij kan bemiddelen en u eventueel verwijzen naar de vertrouwenspersoon, die u kan helpen bij het indienen van uw klacht bij de klachtencommissie. De contactpersoon zal een samenvatting van uw klacht op schrift stellen en deze, tezamen met uw gegevens en telefoonnummer, toezenden c.q. doorgeven aan de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon zal vervolgens contact met u opnemen.

Vertrouwenspersoon/Klachtencommissie/Vertrouwensinspectie

Het bestuur heeft een onafhankelijke vertrouwenspersoon aangesteld die nagaat of de klacht door goed overleg kan worden opgelost. Is dat niet het geval dan kan de klacht worden voorgelegd aan de Klachtencommissie. Deze commissie handelt volledig onafhankelijk van de betrokken partijen. De directie, de contactpersoon en de vertrouwenspersoon beschikken over het actuele adres van de commissie. Wilt u weten hoe de volledige klachtenregeling er uitziet, dan kunt u die op school komen inzien.

Bij klachten rond seksueel misbruik en seksuele intimidatie is het bestuur verplicht tevens contact op te nemen met de Vertrouwensinspecteur. Deze heeft een adviserende en ondersteunende taak bij klachten rond seksueel misbruik en seksuele intimidatie en zal in overleg met de klager komen tot afspraken over de verdere afhandeling van de klacht en de stappen die worden genomen.

Heeft u klacht? Dan kunt u contact opnemen met de volgende personen of instanties