De medezeggenschapsraad (MR) is het wettelijk orgaan voor inspraak en medebestuur in het onderwijs. Elke school moet een medezeggenschapsraad hebben. In onze medezeggenschapsraad zijn personeelsleden en ouders van De Leeuwerik en De Triviant vertegenwoordigd. De medezeggenschapsraad is er om mee te denken en/of mee te beslissen over het reilen en zeilen van de school. De medezeggenschapsraad vergadert circa 4 keer per schooljaar.

Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel in de medezeggenschapsraad hebben instemmingsrecht over die zaken die voor hen van wezenlijk belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement.

In een aantal gevallen moeten het schoolbestuur/de directie advies vragen (adviesrecht) aan de medezeggenschapsraad over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over fusieplannen (het samengaan met een andere school) en het aanstellingsbeleid en ontslagbeleid van het personeel. Het schoolbestuur moet serieus reageren op elk advies dat de medezeggenschapsraad geeft, maar hoeft het advies niet over te nemen.

Het schoolbestuur/de directie moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de raad. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur.

De leden van de MR

De heer R. de Klundert, lid personeel, De Leeuwerik, voorzitter
Mevrouw L. klein Severt, lid personeel De Triviant
Mevrouw I. Leusink, lid personeel, De Leeuwerik, secretaris
Mevrouw R. van der AA, lid ouder, De Leeuwerik
De heer H. Heesen, lid ouder, De Triviant
Mevrouw L. Crump – Gabreëls, lid ouder, De Leeuwerik
De (adjunct-)  directeur van De Leeuwerik en De Triviant is adviserend lid.