Onze school maakt onderdeel uit van de Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland. Deze stichting vormt het bevoegd gezag over 17 scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Op onze scholen zitten kinderen die extra ondersteuning nodig hebben bij hun ontwikkeling. De scholen zijn gevestigd in Twente en de Achterhoek.

Wij bieden onze leerlingen een passend onderwijsaanbod in een stimulerende leeromgeving. Hierdoor scheppen we optimale voorwaarden voor een maximaal resultaat.
Onze 650 medewerkers zijn niet alleen deskundig en professioneel maar bovenal zeer gedreven en gemotiveerd om juist voor ‘hun’ leerlingen dat extra stapje te zetten.

De stichting wordt bestuurd door een tweehoofdig college van bestuur. Zij worden hierbij ondersteund door een kleine professionele staf. Het college van bestuur legt periodiek verantwoording af aan de raad van toezicht. Het bestuursbureau tracht de scholen zoveel mogelijk te ondersteunen bij de uitvoering van het primaire proces. Door gezamenlijke activiteiten op een aantal beleidsterreinen (ICT, kwaliteitszorg, personeelszaken enz.) versterken we ons onderwijs zonder dat we de gewenste kleinschaligheid van onze scholen verliezen.

Kwaliteit

Alle scholen binnen de stichting hanteren dezelfde hoge kwaliteitsnormen, maar er is volop ruimte voor diversiteit bij de vormgeving van het onderwijs. Juist onze leerlingen hebben een dergelijke flexibiliteit nodig om hun talenten te kunnen ontplooien.

Kernwaarden

Als leidraad voor al haar handelen hanteert de stichting de volgende kernwaarden:

  • Vertrouwen in de ontwikkelingsmogelijkheden van iedere leerling
  • Ruimte voor autonomie
  • Wij werken samen aan duurzame opbrengsten voor alle leerlingen
  • Wij nemen initiatief en zijn ondernemend om onze doelen te behalen
  • Wij staan voor integriteit en openheid.
  • Voor een verdere uitwerking van deze kernwaarden verwijzen wij u graag naar onze missie.

Passend Onderwijs

De verdere ontwikkeling van Passend Onderwijs heeft een prominente plaats binnen het strategisch beleidsplan. Door intensieve samenwerking met alle belanghebbenden willen we dit beleid vormgeven en dat ouders hierin een centrale rol krijgen is voor ons vanzelfsprekend. De stichting hecht grote waarde aan een sterke positie van de ouders binnen het onderwijs proces. Wij zien de ouder als partner en zoeken naar mogelijkheden om deze relatie gestalte te geven. Dit krijgt onder andere vorm door participatie in de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden.

Missie

Goed onderwijs en goede zorg voor ieder kind, dat is de missie van SOTOG. Ieder kind heeft recht op onderwijs. Leerlingen kunnen zich bij de SOTOG-scholen breed ontwikkelen. Er is aandacht voor de individuele talenten van ieder kind. De leerling krijgt het onderwijs en de zorg die past bij zijn of haar ontwikkelingsmogelijkheden.

De stichting en onze scholen willen ouders/verzorgers bij de ondersteuningsbehoefte zo goed mogelijk ondersteunen, zodat de schoolse ontwikkeling voor het kind zo goed mogelijk verloopt. Vanuit de waarden rust, regelmaat en ritme geven we de leerlingen een stevige basis voor verdere ontwikkeling.

 

 

Samen met u willen we er alles aan doen om het komend schooljaar tot een succes te maken. Uw kind, onze leerling, verdient het!

Frank de Vries & Harry Gerichhausen,
College van bestuur

Wilt u meer weten over ons speciaal onderwijs?

Op onze site en de sites van de scholen vindt u veel informatie. U kunt altijd bellen of per mail uw vragen stellen.